Hakkımızda

Anasanat Dalı Hakkında Bilgi:

 

Bileşik Sanatlar programı; disiplinlerarası sanat anlayışına dayalı bir sanat formasyonunu benimsemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerin bir dizi teknik ve uygulayımsal deneyim kazanmaları ve bu deneyimlerini yüzeyden uzama, düşünceden performansa dek günümüz sanatının zengin ifade olanaklarıyla ortaya koymaları beklenir. Böylesi bir yaklaşım, doğası gereği dinamik ve etkin bir sanat formasyonunu gereksinmektedir.

Dört yıllık bir sürece yayılan programda, gerek atölyelerin yapılanışı, gerekse uygulama ve teorik derslerin ilişkisi ve ağırlığı bu yaklaşım ekseninde düzenlenmiştir.

Günümüz sanatının; çok dilli ve çok araçlı (multimedial) yönü gözetildiğinde, öğrencilerin de çağın gereklerine yanıt verebilen, farklı malzeme ve yöntemleri düşünsel kaygılarla birleştirerek yeni ifade yollarını keşfedebilen, yaratıcı bireyler olarak donatılması programın ana ereğini oluşturmaktadır. Bileşik Sanatlar Programı, tanımı gereği farklı disiplinler arasındaki geçişken ilişkileri, çağdaş sunum ve ifade biçimlerini önemseyen çoklu (plüralist) bir sanat kavrayışı olarak da değerlendirilebilir.

 

Misyon:

 

Sanat alanında ortaya çıkan yeni eğilimleri, yönelimleri ve teknolojik olanakları takip eden, çağdaş bir anlayışla sürekli kendini yenileyen, genel kültürleri sağlam, sanat terminolojisi ve kavramlarına hakim, kuramsal birikime sahip sanatçı adayları yetiştirmek,

Sanatçı adaylarının, gerek bireysel, gerekse kolektif çalışma prensiplerini kavramalarını sağlamak, bir sanatsal meselenin çözümünde farklı disiplinlerden gelen sanatçı ve biliminsanlarıyla ortaklaşa projeler geliştirmeyi ve işbirliğini özendirmek,

Bir çalışmayı ortaya koyarken farklı malzeme, teknik ve ifade biçimlerinin denenmesinin, etkileşimsel süreçlerin ve katılımcı sanat anlayışının önemini kavratmak.

 

Vizyon:

 

Sanat bilinci ve kavrayışı gelişkin, disiplinlerarası anlayışta çalışmalar yürütebilecek, çağımızın gereksindiği vizyonda hareket edebilecek, farklı alanlardaki bilgi birikimini ve etkileşimleri sanat ortamında değerlendirebilen, kuramsal açıdan donanımlı, araştırmacı, çok yönlü, öncü-yenilikçi sanatçı adayları yetiştiren bir program olmak.

 

Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Rıfat ŞAHİNER

rsahiner@yahoo.com

Tel: +90 212 383 5043

 

Anasanat Dalı ile ilgili iletişim için Sanat Bölümü Sekreterliği'ne başvurunuz.

 

Sanat Bölümü Sekreterliği:

Mehmet DOĞAN KÖKSAL 

E-posta: mdkoksal@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 5016